A Deák hivatalos intézménybemutatója

A 2024/2025. tanévben induló orientációink:

0001 magyar-angol két tanítási nyelvű

0002 speciális angol

0003 speciális spanyol

0004 speciális kezdő német

0005 matematika-angol orientáció

0006 természettudományos orientáció

0007 mozgóképkultúra és médiaismeret

0008 humán és idegennyelvi orientáció

0009 általános

A 2024/2025. tanévben induló tagozataink rövid bemutatása:

1. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály

A regionális beiskolázású osztályban a tanulók az angol nyelvet mindvégig emelt óraszámban tanulják. A nyelvoktatásban angol társalgást tanító anyanyelvi lektorok is közreműködnek. A tanulók a kilencedik osztálytól kezdve legalább három közismereti tárgyat angol nyelven tanulnak. Két tantárgyból angolul kell érettségi vizsgát tenni. 60% fölötti emelt szintű angol érettségi eredmény esetén a diák érettségije felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

Tagozatkód: 0001 1 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont). 

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

2. Speciális angol

Az általános iskolai előképzettségre építve a tanulók az angol nyelvet 4 évig emelt óraszámban tanulják. Az angol nyelvi társalgást anyanyelvi lektor oktatja, ezzel is segítve a diákok intenzív nyelvi fejlődését. A középfokú nyelvvizsga megszerzése a minimális cél, az elkötelezett diákok a felsőfokot is bátran megcélozhatják.

Tagozatkód: 0002   1 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont). 

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

3. Speciális spanyol

A speciális spanyol tagozatra olyan diákok jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a spanyol nyelv és kultúra iránt. Nyelvi előképzettség csak angolból szükséges, spanyolból nem. A négy év folyamán heti 5 órában az emelt szintű spanyol érettségire és B2 középfokú nyelvvizsgára készítjük fel a diákokat. A tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése.

Tagozatkód: 0003 0,5 osztály indítását tervezzük

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát angol nyelvből szervezünk. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló spanyol kultúrában szerzett tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont).

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

4. Speciális kezdő német

A speciális kezdő német tagozatra olyan diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a német nyelv és kultúra iránt. Nyelvi előképzettség csak angolból szükséges, németből nem. A négy év folyamán heti 5 órában az emelt szintű német érettségire és B2 középfokú nyelvvizsgára készítjük fel a diákokat. A tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése és interkulturális ismeretek átadása. Gimnáziumunk szervez tanulmányi utakat német nyelvterületre.

Tagozatkód: 0004 0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegen nyelv: német nyelv

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát angol nyelvből szervezünk. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló általános tájékozottságáról, érdeklődési köréről, élményvilágáról, az idegen nyelv iránti elkötelezettségéről. (10 pont).

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

5. Matematika-angol orientáció

Ez az orientáció a matematikára és az angol nyelvre helyezi a hangsúlyt. A matematika ismerete szinte minden területen felhasználható; a természettudományok, a műszaki és a gazdasági tudományok elengedhetetlen alapja, de egyre nagyobb szerephez jut a társadalomtudományokban is. A tagozat tervezésekor úgy választottuk meg a két tárgy heti óraszámát, hogy diákjaink eredményes emelt szintű érettségi vizsgát tehessenek, illetve használható angoltudással, nyelvvizsga-bizonyítvány birtokában zárják tanulmányaikat. Bár angol nyelvből szóbeli felvételi vizsga nincs, a tagozathoz elengedhetetlen az előzetes angol nyelvtudás. 

Tagozatkód: 0005 1 osztály indítását tervezzük

Első idegen nyelv: angol nyelv

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A pontszámításkor a matematika írásbeli eredményét duplán számoljuk. Szóbeli vizsga nincs.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+100p) = 200 pont

6. Természettudományos orientáció

A természettudományos orientáció az érdeklődő diákok számára a 9. és 10. évfolyamon a fizika, biológia és

kémia tantárgyak alapkövetelményeinek mélyebb elsajátítására ad lehetőséget. A nyelvi órák mellett e három

tantárgy oktatása is lehetőség szerint csoportbontásban, valamint a kémia és fizika tantárgyak esetében magasabb óraszámban történik. 

Az orientáció 11. évfolyamon jelent emelt szint választási kötelezettséget, legalább egy tagozati tantárgyból

(fizika, kémia vagy biológia).  Lehetőséget kínál egy második tagozati tantárgynak az emelt szintű tanulására, ha a diák és a szülő nyilatkozik, hogy a 11. évfolyamon a diák igénybe veszi az alaptanterv értelmében az  emelt szintű oktatásra felhasználható időkeretet, ami így összesen heti 35 órát jelent.  Az érdeklődésüknek megfelelően ezt a képzést választó diákok sikeresen felkészülhetnek műszaki, orvosi, gyógyszerészeti, biomérnöki vagy egyéb természettudományos felsőoktatási tanulmányaikra.

Tagozatkód: 0006 0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegen nyelv: angol nyelv

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsgán elbeszélgetést tartunk az iskola honlapján előzetesen megadott szempontok alapján, amelyben képet kaphatunk a tanuló e témakörökben szerzett élményeiről, érdeklődéséről, tájékozottságáról.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50p+50p) + szóbeli (50p) = 200 pont

7. Mozgóképkultúra és médiaismeret tagozat

Életünk meghatározó része lett a film, a televízió, a média világa. Tagozatunk a klasszikus filmes ismeretek mellett megalapozza a diákok korszerű médiaműveltségét. Abban is segít a tanulóknak, hogy eligazodjanak a digitalizációval felgyorsult és mennyiségében is számottevő tartalmak rengetegében, felismerjék a releváns információkat, ki tudják szűrni a megfelelő tartalmakat.

A projekt alapú oktatással az alkotás közösség- és szemléletformáló módszerét alkalmazzuk. A diákok megismerkednek az alapvető filmezési eszközökkel, technikákkal, képesek lesznek önálló mozgóképi szövegek létrehozására. Az e tárgyból tett érettségi vizsga – a kötelező felvételi tárgyak mellett – hozzájárulhat ahhoz, hogy a filmmel, médiával, kommunikációval médiakutatással, gyakorlati filmezéssel, a közösségi média területeivel kapcsolatos felsőoktatási vagy szakképzési szisztémában a végzettek kiemelkedően megállják a helyüket.

Tagozatkód: 0007 0,5 osztály indítását tervezzük

Első idegen nyelv: angol nyelv

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A szóbeli felvételi vizsgán elbeszélgetést tartunk az iskola honlapján előzetesen megadott szempontok alapján, amelyen képet kaphatunk a tanuló e témakörben szerzett élményeiről, tájékozottságáról.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

8. Humán és idegennyelvi orientáció

Iskolánk humán orientációjú osztályába azokat a diákokat várjuk, akik a magyarra, a történelemre, illetve a nyelvekre szeretnék alapozni későbbi továbbtanulásukat. A képzés szerkezete lehetővé teszi, hogy jogi, közgazdász, bölcsész szakokra sikeresen felvételizzenek tanulóink, hiszen a fenti tantárgyakból lehetőségük van az emelt szintű érettségire megfelelően felkészülni. A 9-10. évfolyamon a diákok az alapóraszámnál magasabb óraszámban tanulják a magyart, a történelmet és a két idegen nyelvet, majd 11-12.-ben továbbtanulási szándékaiknak megfelelően választhatnak emelt szintű oktatást az orientációs tárgyak közül.

Tagozatkód: 0008 1 osztály indítását tervezzük

Első idegen nyelv: angol nyelv

Második idegen nyelv: francia nyelv

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A pontszámításnál a magyar nyelv írásbeli eredményét duplán számítjuk. Szóbeli vizsga nincs.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (100+50p) = 200 pont

9. Általános tantervű osztály

A tanulók a 11. évfolyamtól érdeklődési körüknek és továbbtanulási szándékaiknak megfelelően közép-, illetve emelt szinten tanulnak tantárgyakat.

Tagozatkód: 0009 2 osztály indítását tervezzük

Első idegen nyelv: angol nyelv

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.

Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p) = 150 pont

Hozzászólások
Tóth Kinga
+ posts