Diákparlament a Deákban április 13-án

Iskolánk diákparlamentje 2023. április 13-án, csütörtökön 15:00-kor kezdődik a színházteremben. Minden osztályból várnak legalább két képviselőt.

Addig is böngésszétek az Országos Diákparlament március 26-án elfogadott, és az Oktatási Hivatal honlapján március 28-án közzétett ajánlásait:

Ajánlás
Országos Diákparlament 2023

 1. Szorgalmazzuk, hogy az egyetemi felvételi rendszerben többletpontot biztosítsanak a diákönkormányzat munkájában – középiskolai tanulmányaik alatt – résztvevő jelentkezőnek.
 2. Szorgalmazzuk, hogy a középiskola 9. évfolyamától minden évfolyamnak legyen biztosítva az évenkénti pályaorientációs tanácsadóval való személyes tanácsadás, konzultáció.
 3. Az Országos Köznevelési Tanácsnak legyen az Országos Diáktanács által delegált tagja.
 4. Dolgozza ki a Belügyminisztérium azon külső szervezetek akkreditációját, amelyek iskolai előadást szeretnének tartani. Erről tájékoztassa az érintetteket. A kritériumrendszer legyen átlátható és nyilvános.
 5. A kollégiumok folyamatosan biztosítsák az áramot és az internetet a bentlakók részére egységesen. Javasoljuk, hogy kerüljön sor a köznevelési intézményekben és kollégiumokban a WIFI hálózat kibővítésére és minden diák számára legyen biztosított az Eduroam hálózathoz történő hozzáférés. 
 6. Kérjük, hogy javítsák tanáraink érdekérvényesítési lehetőségét és hozzák összhangba a diákok tanulási jogának gyakorlásával a következő módon: pedagógus sztrájk esetén az elégséges szolgáltatások körét a 2022. évi V. törvény 14. § (13). bekezdésének hatályon kívül helyezésével határozzák meg.
 7. Javasoljuk, hogy a pedagógusoknak legyen lehetősége az állami tankönyv-katalógusban nem szereplő tankönyvek közül is választani azonos (pl. ingyenesen rendelhető) lehetőségek mellett, mint a jelenlegi katalógusban szereplő könyvek esetén azzal a feltétellel, hogy azok az aktuális NAT által előírt tudásanyagot tartalmazzák.
 8. Indítsanak képzést a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusoknak a diákönkormányzatok gördülékenyebb működése érdekében. Egyúttal javasoljuk, hogy a diákönkormányzatokat segítő tanárok kapjanak bérpótlékot.
 9. Javasoljuk a fejlesztőpedagógusok számának növelését, a meglévők motiválását és pályán tartását.
 10. Javasoljuk, hogy növeljék meg az inflációra való tekintettel a tervezett pedagógus-béremelések mértékét, és maradjanak elkötelezettek a pedagógusok reálbérének emelése és értékállóságának megtartása mellett. Minden helyettesített óráért járjon túlóra díj.
 11. Kérjük, hogy induljanak tájékoztató kampányok a köznevelési intézményekben a következő témakörökben: iskolán belüli zaklatás, bántalmazás, kábítószer, általános iskolások általi dohánytermékek fogyasztása. Javasoljuk, hogy az iskolán belüli verbális és fizikai bántalmazások esetére és azok megelőzésére legyen kidolgozva egy protokoll, amelyet az ilyen történések bekövetkeztében követni kell.
 12. Kérjük, hogy az iskolai tananyagon felüli szexuális felvilágosítás keretein belül kapjon külön figyelmet a szexuális zaklatás és az abúzusok felismerése, valamint jelzésének módjai.
 13. Előadások és érzékenyítő foglalkozások támogatása élő könyvtár foglalkozások keretében, amelyeket különböző társadalmi problémák által érintett személyek tartanak.
 14. A diákok lelki és testi egészségét támogató szolgáltatások (szexuális felvilágosítás, mentálhigiéniás szakemberek, pszichológus, védőnő, stb.) illetve az ehhez kapcsolódó eszközök fejlesztése és teljes körű elérhetősége a köznevelési intézményekben.
 15. A Boldogság Óra Program népszerűsítése a diákok fejlődése érdekében.
 16. Mentális betegségekre való érzékenyítés kötelezően témanapba legyen beépítve vagy két tanórában tanévenként általános és középiskolások számára. Három évfolyamon (7.-9.-11.), szakemberek bevonásával (pl. Mélylevegő Projekt).
 17. Az iskolák állagmegóvása érdekében javasoljuk, hogy: A jogalkotó írja elő, hogy a fenntartók 5 évente végezzenek minden köznevelési intézményben átfogó állapot- és statikai, valamint felszereltségbeli vizsgálatot, és ezek eredményeit hozzák nyilvánosságra az Oktatási Hivatal honlapján. A költségvetésben legyen elkülönített keret az előzetes állapot- és statikai felmérés alapján a Tankerületek számára, a köznevelési intézmények állagmegóvási céljára, valamint felszerelés-bővítési kiadásokra.
 18. Javasoljuk, hogy a fenntartó biztosítson ingyenes női higiéniai termékeket a köznevelési intézményekben.
 19. Javasoljuk, hogy az iskolai büfékben legyen alternatíva az ételérzékenységgel küzdő diákok számára.
 20. Javasoljuk, hogy minden közoktatási intézményben legyen kialakítva szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra. Legyen elérhető minden intézmény közösségi terében papír, műanyag és kommunális hulladékgyűjtő.
 21. Javasoljuk, hogy a köznevelési intézményekben tanuló diákok kapjanak tanulmányi alapú ösztöndíjat.
 22. Kérjük az oktatási kormányzatot, hogy kompenzálja a Klebelsberg Központot és a Tankerületeket az energiaválság miatti plusz kiadások miatt, valamint fontolja meg az állami költségvetés nagyobb arányát az oktatási intézményekre fordítani.
 23. Javasoljuk az intézmény-felújítások ütemének felgyorsítását, különös tekintettel az energiahatékonysági szempontokra; az intézmények karbonlábnyomának csökkentését.
 24. Kérjük, az oktatási kormányzat vizsgálja meg, hogy rendelkezésre állnak-e megfelelő létszámban iskolapszichológusok, az adatokat hozzák nyilvánosságra, és ha szükséges, biztosítsa a megfelelő mértékű képzésüket.
 25. Javasoljuk az elektronikus Kréta napló biztonsági hátterének növelését, adatvédelmi fejlesztését, rendszeres szoftverfrissítését, valamint a szoftver informatikai stabilizálását. Készüljön részletes és átlátható gyorselemzés a hiányzások számáról a rendszerben, illetve legyen feltüntetve a hiányzások százalékos formája.
 26. Javasoljuk, hogy a 2021/22-es tanévben a diákok számára kiosztott digitális eszközök beszerzésére irányuló projektet, bővítsék ki a következő évfolyamokra is.
 27. Javasoljuk, hogy támogassák anyagilag is az iskolai étkeztetést a diákok magasabb minőségű étkeztetésének céljából, valamint kérjük, hogy az illetékes közegészségügyi szerv tartson előre nem bejelentett ellenőrzéseket valamennyi, a közétkeztetésben résztvevő intézményben.
 28. Az Országos Diákparlament évente ülésezzen, ennek időtartama bővüljön 4 napra.
 29. Az intézményi ellenőrzéseket végző hatóság, az intézmények ellenőrzése során kiemelten figyeljen arra, hogy az iskolai DÖK a diákok érdekei, a rá vonatkozó jogszabály, a saját SZMSZ-e és az intézmény házirendje szerint működik.
 30. A diákönkormányzat rendelkezzen javaslattételi joggal a pályaválasztási napok módjának meghatározásában.
 31. A diákok érdekképviseletével kapcsolatos teendők ellátása kapcsán keletkező hiányzások iskola érdekű távollétként legyenek dokumentálva. Ezen felül legyen megteremtve a kollégiumi ellátásban részesülők, kollégiumi vonatkozású hiányzásainak külön való feljegyzésének lehetősége a KRÉTA rendszerben, mely nem terheli tovább a tanuló iskolai hiányzásait.
 32. A Nemzeti Alaptanterv 9/10. évfolyamára kerüljön beépítésre az alapfokú elsősegély gyakorlati oktatása.
 33. Tantermi kereteken belüli fakultatív, ingyenes KRESZ, egészségügyi oktatás 9-12. osztályos tanulók számára.
 34. A tantárgyak korszerűsítésének érdekében vizsgálják meg és erősítsék a tantárgyak közti összhangot.
 35. Bővítsék a természettudományos tantárgyak gyakorlati oktatását segítő eszközpark fejlesztéséhez szükséges keretösszeget. Ennek a keretösszegnek a megállapításához vegyék figyelembe az intézmények infrastrukturális állapotát és szakmai véleményét.
 36. Az Oktatási Hivatal készítsen vármegyei hiányszakmai és egyéb felmérések alapján éves szinten egy javaslatcsomagot, ami az iskolákban történő pályaorientáció témáira, tartalmára, megszervezésére és lebonyolítására vonatkozik.
 37. Igényeljük a diákok kompetenciamérés, érettségi, és a középiskolai felvételi miatt keletkező terheinek felülbírálását és csökkentését. Vezessék be a végzős évfolyamon a hivatalos érettségi szünetet április utolsó 2-3 hetében a szándékosan kivett hiányzások elkerülése érdekében.
 38. Készüljön hatásvizsgálat arról, hogy a 2020-as NAT-ban módosított követelmények csökkentették-e a lexikális követelményeket az előző NAT-hoz képest, különös tekintettel a humán tantárgyakra, és azok érettségi vizsgáira.
 39. Igényeljük a 2020-as NAT-ban bevezetett tankönyvek tartalmi és logikai felülvizsgálatát, fejlesztését és javítását.
 40. Középiskolai oktatás ellátása digitális eszközökkel (tabletté alakítható laptopokkal) az érettségire való hatékonyabb felkészítés és a diákközpontúbb oktatás érdekében. Ezen osztályokban kizárólag az előzetes képzéseken részt vett pedagógusok taníthassanak.
 41. Az előrehozott érettségi vizsgatárgyak kibővítése.
 42. Legyen ingyenes minden olyan komplex nyelvvizsga (szint, típus) amely elsőre sikerül a középfokú végzettség megszerzéséig.
 43. Javasoljuk, hogy a történelem érettségi esetén kronológiával ellátott atlasz használható legyen, valamint idegen nyelvű atlasz használatát idegen nyelvű történelem érettségi esetén.
 44. A diák önhibáján kívüli okból elmulasztott felvételi vizsga, pótló vizsga legyen pótolható.
 45. Javasoljuk, hogy bővítsék a Határtalanul programhoz hasonló pályázatok anyagi forrását.
 46. A minisztérium, pályázatok útján biztosítson pénzügyi forrásokat az osztály-, tanulmányi kirándulások finanszírozására.
 47. Kérjük a Külföldi Nyelvtanulási Program (KNYP) elindítását. A projekt lebonyolításának megtervezésébe vonják be az ODT-t.
 48. Az emelt szintű érettségi vizsgákat kizárólag a megfelelő továbbképzést elvégző szaktanár javíthassa.
 49. Az érettségi változásáról szóló döntések átállási ideje 2 tanévről 4 tanévre változzon.
 50. Jöjjön létre kampány az Országos Diákparlament és az Országos Diáktanács népszerűsítésének céljából.
 51. Legyen az Országos Diáktanácsnak jogszabályi háttere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben.
 52. Az új beruházások és felújítások esetében vegyék figyelembe az Uniós környezetvédelmi szempontokat. Mint például az elektromos kézszárítók előnyben részesítése a papír kéztörlőkkel szemben vagy a fotocellás eszközök létesítése.
 53. Az intézményvezetői pályázat során a diákönkormányzat kapja vissza a véleményezési jogát.
 54. A tanulói jogviszony megszűntét követő első sikeres, legalább 45%-os szintemelő érettségi vizsga legyen ingyenes.
 55. Legyen újra egységes diákparlament, amelyen a szakképzésben tanuló diákok is vegyenek részt.
 56. A fenntartó biztosítson minden iskolai diákönkormányzat számára a tanulók számával arányos költségvetést.
 57. Központilag engedélyezzék 9. évfolyamtól a digitális eszközökön való jegyzetelést a tanórán. Valamint ösztönözzék az állam által biztosított digitális eszközök használatát.
 58. A szülő által leigazolható napok száma legyen központilag meghatározott minimum 5 napban.

Székesfehérvár, 2023. március 26.

Hozzászólások